Obwieszczenie

Dotyczy: kary śmierci za nieuprawnione opuszczenie żydowskich dzielnic
mieszkaniowych.

W ostatnim czasie rozprzestrzenili żydzi, którzy opuścili wyznaczone im dzielnice
mieszkaniowe, w licznych udowodnionych wypadkach tyfus plamisty. Aby
zapobiec grożącemu w ten sposób niebezpieczeństwu dla ludności, rozporządził
Generalny Gubernator, że żyd, który w przyszłości opuści nieuprawniony
wyznaczoną mu dzielnicę mieszkaniową, będzie karany śmiercią.

Tej samej karze podlega ten, kto takim żydom udziela świadomie schronienia lub
im w inny sposób pomaga (np. przez udostępnienie noclegu, utrzymania, przez
zabranie na pojazdy wszelkiego rodzaju itp.).

Osądzenie nastąpi przez Sąd Specjalny w Warszawie.

Zwracam całej ludności Okręgu Warszawskiego wyraźnie uwagę na to nowe
postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie stosowana bezlitosna surowość.

Warszawa, dnia 10 listopada 1941.

(-) Dr Fischer Gubernator
Death penalty for Jews outside ghetto and
for Poles helping Jews anyway 1941
The Polish text:
Kara śmierci dla Żydów w getcie i poza za pomoc Żydom Polacy i tak 1941
Please excuse me if the translation is not correct.  If you can provide a
better translation of this text, your assistance would be greatly appreciated.
Thank you very much.